Effect of laryngeal mask and endotracheal tube ventilation on gastric insufflation during general anesthesia with ultrasound evaluation
GAO Hong-mei1, BAO Yang1, LI Shu-yun1, YIN Su-qing2, ZHU Ling2, YANG Li-qun2
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (05): 651 -655 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.05.014