Abnormal semantic and syntactic processing in patients with schizophrenia: an event-related potential study
YANG Qiao1, TANG Ying-ying2, QIAN Zhen-ying2, YANG Fu-zhong1, QIAO Yi1, SHENG Jian-hua1#, LU Guang-hua3#
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (6): 820 -827 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.06.018