Analysis of emergency management measures in large public hospitals during corona virus disease 2019 epidemic prevention
HU Cheng-fang1, 2, ZHU Jie1, LUO Li 2, 3, CAO Jian-wen2, 4, TAO Min-fang2, 5
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (7): 867 -872 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.07.002