Predictive value of dynamic contrast-enhanced MRI of original plaque on carotid artery in-stent restenosis
GE Xiao-qian1, LI Xiao2, ZHAO Hui-lin2, SUN Bei-bei2, XU Jian-rong2, LIU Xiao-sheng2
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (7): 901 -907 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.07.007