Clinical effect of periodontal initial therapy on peritoneal dialysis patients with periodontitis
LU Wei-li1, ZHANG Xu-yun1, LIAO Yue1, CHEN Hui-wen1, LIU Ying-li2, SONG Zhong-chen1
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (11): 1489 -1494 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.11.009