Transcriptional identification of potential biomarkers of lung adenocarcinoma
ZHANG Wei-ran1, 2, LIN Xue-feng3, LI Xin2, ZHANG Hao2, WANG Meng2, SUN Wei2, HAN Xing-peng2, SUN Da-qiang1, 4
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (12): 1598 -1606 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.12.005