Clinical application of receptor tyrosine kinase inhibitors to acute myeloid leukemia
DONG Xin-yi1, FAN Qiu-yue1, QIU Shu-han1, ZHOU Jia-yao1, LU Ying2
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (12): 1665 -1671 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.12.018