Fabrication and characterization of matrix metalloproteinase -responsive G4 PAMAM -IBU/GelMA hydrogel
Chuan-dong CAI, Fei WANG, Wen-guo CUI, Cun-yi FAN, Shen LIU
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 140 -146 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.003