Application of skin autofluorescence detection technique to diagnosis of diseases
Lin-xiu-mei GUO, Yi-xin ZHANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (2): 251 -256 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.02.020