Efficacy of early ultrafiltration in acute decompensated heart failure patients with volume overload
Qian-li WAN, Jing-yi HU, Jun ZHOU, Miao-miao LI, Yue ZHANG, Fang YUAN
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (3): 344 -349 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.03.010