Role and clinical significance of intercellular adhesion molecule-1 in CD4 + T cells assisting B cells to produce antibodies
Qian ZHAO, Mei-yu ZHANG, Ping JI, Jia-yuan WANG, Shu-jun WANG, Shuai LIU, Ying WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (5): 588 -594 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.05.005