Research of key causative genes and associated pathway in infertility based on big data of biological medicine
Jia-le WEI, Xin-yi LIU, Shao-yong LU, Xue-feng LU, Jian ZHANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (10): 1277 -1284 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.10.001