Research progress of effect of estrogen and its receptors on cholesterol gallstone disease
Qian ZHUANG, Zhi-xia DONG, Xin-jian WAN
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (10): 1394 -1396 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.10.020