Involvement of miRNA target genes in esophageal squamous cell carcinoma through ubiquitination based on GEO database
JIN Bu, YUAN Ying, CHEN Wanyu, XU Hudong, HUANG Xiaolei, HE Jialu, YU Hong
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (4): 464 -471 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.04.008