Development of pH-responsive fluorescent probe for tumor microenvironment imaging
WANG Yuxin, SUN Ruiqi, LIU Jianhua, HE Weina
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (7): 875 -884 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.07.005