Preliminary study on the cellular level of SARS-CoV-2 proteins mediated by macropinocytosis pathway
JIANG Gan, YANG Yuquan, CHEN Yaoxing, HOU Zhaoyuan, GAO Xiaoling, CHEN Hongzhuan, JIA Hao
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (8): 987 -996 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.08.003