Effect of risperidone on sensory gating P50 deficit in patients with schizophrenia
LIU Deng-tang, ZHUO Kai-ming, SONG Zhen-hua, et al
. 2010, (12): 1525 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.12.019