Preliminary study of exenatide-induced pancreatic tissue injury in rats
TANG Hua-yong, YU Xiao, YANG Yong-chao, et al
. 2011, (4): 421 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.04.008