Creation and application of test methods for error-monitoring function
CHEN Xing-shi, TANG Yun-xiang, XU Yi-feng, et al
. 2011, (11): 1612 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.11.023