Research progress of DNA methylation in schizophrenia
ZHANG Chen, YI Zheng-hui, FANG Yi-ru
. 2011, (11): 1643 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.11.030