Event-based prospective memory during acute phase schizophrenia
ZHUO Kai-ming, YANG Zhi-liang, SONG Zhen-hua, et al
. 2011, (12): 1724 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.12.014