Mechanism of epithelial-mesenchymal transition in epithelial ovarian cancer
ZHONG Yi-cun, LI Wei-ping, DI Wen
. 2011, (12): 1782 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.12.028