Neuromuscular blockade of mivacurium in pediatric anesthesia
SHEN Xiao-fang, CHEN Xi-ming, ZHAO Xuan, et al
. 2012, (5): 650 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.05.026