Neuregulin1/erbB and neuropathic pain
ZENG Lu-lu, WANG Jing, ZHANG Xin, et al
. 2012, (8): 1097 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.08.029