Study on visual P300 evoked by facial expression stimulus in patients with depression
ZHU Yi, CHEN Xing-shi, QIU Jian-yin
. 2012, (10): 1334 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.10.012