Research progresses of correlation between cigarette smoking andincidence of diabetes mellitus
QIU Jie-yu-zhen, HOU Xu-hong, JIA Wei-ping
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (1): 110 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.01.022