Effect of Roux-en-Y gastric bypass surgery on hepatic glucolipid metabolism in rats with obesity combined with type 2 diabetes mellitus#br#
FENG Sui-bin, LIU Hai-jun, ZHOU Zhou, WANG Xiao, HU Cheng, ZHANG Xue-li1
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (9): 1201 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.09.003