Relationship between glomerular filtration rate and acute ischemic stroke in middle-aged and elderly population
ZHANG Cui-ping, OUYANG Xiao-chun, YU Xiao-li, XIONG Wen-juan, WANG Yan-qiu, MA Yao
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (1): 65 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.01.012