Role of farnesol X receptor in glycolipid metabolism regulation
ZHAO Ming-liang1, 2, ZHAO Ai-hua1, ZHENG Xiao-jiao1, JIA Wei1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (6): 671 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.06.018