Progress in antidepressant effects of pioglitazone
SHI Yi-fan, HUANG Jia, FANG Yi-ru
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (12): 1456 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.12.019