Meta-analysis of topiramate to improve body weight increase causedatypical antipsychotic drugs
WANG Dan-dan, WANG Ye-wei, FANG Xin-yu, CHEN Yan, YU Ling-fang, ZHANG Chen
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (2): 200 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.02.009