Effects of silenced Ttf1 on genes expression of Kiss1 and GnRH in neuronal cells and arcuate nucleus of female rats
ZANG Shao-lian, YIN Xiao-qin, LÜ Yong-fen, XU Li-ya, GUO Sheng, LI Pin
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (11): 1447 -1453 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.11.002