Effect of curcumin on intestinal mucosal injury in a rat model of cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation
WANG Li-feng, CHEN Jun-jie, LI Yong-ning, WANG Ling, WANG Lei, LI Xue-jiao
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (12): 1607 -1613 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.12.006