Physiological function of cholesterol sulfate and its role in related diseases
Yue-ting JIANG, Jia-ying NI, Shen-rui GUO, Han LI, Yu-jia ZHUANG, Feng WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (3): 371 -375 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.03.015