Study on changes of hippocampal bile acid receptors in the depression mouse models
Jing WU, Xue-yi LI, Jing-hong CHEN, Ze-jian WANG
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2021, (12): 1628 -1634 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.12.012