Study on Prrx1 + periodontal ligament stem cells during orthodontic tooth movement by lineage tracing
WANG Xijun, JIN Anting, HUANG Xiangru, XU Hongyuan, GAO Xin, YANG Yiling, DAI Qinggang, JIANG Lingyong
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (8): 1008 -1015 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.08.005