Detection of serum cytokines in patients with early diabetic retinopathy
LU Chun, ZHU Hong, SHI Cai-hong
. 2009, (9): 1053 .