Application and advances of detection technology for tumor markers
ZHAO Shi-yan, NIE Xiu-li, LIU Xing-dang, et al
. 2011, (11): 1647 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.11.031