Enhancement of effect of risperidone on cognitive function 

QIAO Ying, ZHANG Lei, HE Shen, SHENG Jian-hua, WANG Hui-fang, LI Hua-fang
上海交通大学学报(医学版) . 2015, (10): 1436 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2015.10.002