Effects of the interaction of childhood trauma and polymorphism of 5-HTT transporter on the development of borderline personality disorder
WANG Lan-lan, WANG Zhen, YU Shun-ying, QIU Jian-yin, ZHANG Ran, ZHANG Min, YUAN Cheng-mei,
上海交通大学学报(医学版) . 2015, (10): 1468 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2015.10.008