Study on the correlation between INSIG2 and metabolic syndrome
YANG Lin1,2, CHEN Jian-hua1, WANG Zhen1, YANG Wei-min1, SHI Shen-xun2, XU Yi-feng1,2
上海交通大学学报(医学版) . 2015, (10): 1491 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2015.10.012