Randomized control trial on improving effect of methadone maintenance treatment by enhancing motivation
WANG Jun1, JIANG Hai-feng2, DU Jiang2, DONG Ai-zhen1, WANG Jian-guo1, FA Jin-mao1, ZHANG Huai-hui1, WU Yi1, AN Xiao-qun1, ZHAO Min2, SUN Hai-ming2
上海交通大学学报(医学版) . 2015, (10): 1497 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2015.10.013