Analysis of reliability and validity of Chinese version of Nursing Home Survey on Patient Safety Culture
XIAO Qing-ping, YU Xiu-li, TONG Li-fang, FAN Yun, CAI Ze-zhong, DENG De-jin, CAO Su-juan, WANG Yue-qing, ZHAO Qing-hua, XIAO Ming-zhao
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (4): 555 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.04.019