Investigation and analysis of correlation between male reproductive health and anxiety and depression in Shanghai communities
ZHU Yan-wen, GAO Hua, LI Qing, TIAN Qi, WANG Wen-jing, HONG Zu-bei, CHEN bin, WANG Hong-xiang, HUANG Yan-ping, DI Wen
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (5): 737 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.05.024