Research progresses of mechanisms for the regulation of tumor cell multi-drug resistance by miRNA
ZHANG Ping-chen, SHENG Xiao-nan, LIN Zheng-yu, CHENG Yu-long, XU Wei-rong
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (5): 776 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.05.032