Surrogate analyte-based quantitative measurement of the tyrosine level in cell culture media by HILIC-MS/MS
LI Wen-bin, DONG Jiang-kai, MENG Shuang, LEI Hui-min,WANG Cong-hui, SHEN Ying, TANG Ya-bin, ZHU Liang
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (7): 949 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.07.001