Value of abdominal aortic calcification for evaluating the prognosis of patients undergoing maintenance hemodialysis
LI Lu-yao, DAI Hui-li, ZHANG Min-fang, FANG Yan, NI Zhao-hui
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (7): 1034 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.07.015