Value of combining inflammation, malnutrition, and calcification for predicting all-cause and cardiovascular mortality in peritoneal dialysis patients
ZHOU Yan, FANG Wei, YAN Hao, YUAN Jiang-zi, LI Zhen-yuan, YU Zan-zhe, HUANG Jia-ying, NI Zhao-hui, QIAN Jia-qi
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (9): 1322 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.09.013