Factors influencing the efficacy of facial nerve decompression
WANG Jing-jing, FENG Yan-mei, WU Ya-qin, WANG Hui, SHI Hai-bo, CHEN Zheng-nong, YIN Shan-kai
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (9): 1329 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.09.014