Research progresses of freehand 3D ultrasound calibration based on optical tracking system
GUO Xiao-jie, LIN Yan-ping, ZENG Xiang-sen, WANG Hui-xiang, WANG Fang
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (10): 1522 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.10.026